Masia Cal Po, venda de llenya a domicili a Collbató i El Bruc
Tel. contacte: 937 770 887 Segueix-nos a:

Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Quan rebis la teva comanda de llenya, hauràs d’inspeccionar i verificar que la comanda sigui correcta dins del dia que te l´ han portat, si la trobes incorrecta ,tot i que aquests casos són molt poc freqüents, si us plau accepta les nostres disculpes en primer lloc i ens fas una trucada dins del mateix dia que has rebut la comanda i et solucionarem el problema el més aviat possible.

ASPECTES LEGALS

1. Identificació de la raó social del responsable de l’arxiu

D’acord amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem en el seu coneixement les dades socials de l’entitat:

 • Raó Social: MASIA CAL PO
 • Residencia: España
 • Telèfon: +34 93 777 08 87
 • E-mail: info@masiacalpo.com
 • Domicili: C/ Afores n 2 Collbató 08293 Barcelona
 • Objecte: Venda de Llenya

2. Informació general

Aquestes condicions generals regulen l’ús de el servei del web www.masiacalpo.com el seu titular és MASIA CAL PO disponible de forma gratuïta per als usuaris d’Internet i la seva visualització no requereix de cap subscripció o registre algun. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí requereix el registre de l’Usuari a la web. La utilització de la nostra web li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per MASIA CAL PO en el moment mateix en què l’usuari accedeixi al nostre lloc web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de dades personals. L’usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la nostra web. Així mateix, la utilització de Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’usuari per MASIA CAL PO previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.

L’usuari registrat podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com a Usuari de la web, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, per Internet o per telèfon al número 634 489 633 o per correu electrònic a l’adreça info@masiacalpo.com

MASIA CAL PO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals, així com les condicions particulars que resultin d’aplicació.

3. Condicions Generals

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc www.masiacalpo.com, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets MASIA CAL PO, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de www.masiacalpo.com a:

 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals i les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de MASIA CAL PO, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
 • L’usuari ha de custodiar adequadament el «Nom d’Usuari» i la «Contrasenya» que li sigui facilitada per MASIA CAL PO, com a elements identificadors i habilitadors per a l’accés als diferents serveis oferts en el lloc web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos. Es recomana la utilització de contrasenyes robustes i complexes perquè no sigui fàcilment intel·ligible. Així mateix, es recomana la utilització de caràcters alfabètics i numèrics per a la contrasenya. L’usuari respondrà de les despeses i dels danys i perjudicis ocasionats per la utilització dels Serveis per qualsevol tercer que empri a l’efecte seu / s contrasenya/es i nom/s d’usuari/s gràcies a una utilització no diligent o la pèrdua dels mateixos per l’usuari.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de MASIA CAL PO o tercers.
 • L’usuari no obstaculitzarà l’ús del Servei MASIA CAL PO d’un altre usuari ni l’ús de serveis similars per part d’una altra entitat.
 • L’usuari en especial haurà d’abstenir a realitzar qualsevol acte contrari a les normes que regulen, la protecció de dades de caràcter personal, el mercat i els consumidors, la propietat intel·lectual, les normes de caràcter fiscal, i l’honor, la intimitat i la imatge i bon nom de persones o entitats.
 • L’usuari té prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de MASIA CAL PO o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció i qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts.

MASIA CAL PO podrà, segons el seu propi criteri, donar per acabat el servei en forma immediata, si la conducta de l’Usuari no és conforme amb els termes i condicions exposades en la present.

MASIA CAL PO podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les condicions particulars que, si escau, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al lloc web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris.

4. Propietat intel·lectual i industrial

 1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual titularitat de MASIA CAL PO.
  Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició el públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de MASIA CAL PO i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de MASIA CAL PO. Només estarà autoritzat a la reproducció (impressió o descàrrega) per a ús privat dels continguts disposats en el lloc web.
 2. No es permet la utilització dels signes distintius (marques, noms comercials), excepte autorització expressa dels legítims titulars.

5. Exoneració de responsabilitat

MASIA CAL PO no serà responsable:

Amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del lloc web titularitat de MASIA CAL PO, els usuaris hauran de fer un ús adequat del lloc web, d’acord amb les condicions i termes anteriors, sense que cap responsabilitat pugui tenir MASIA CAL PO per la utilització indeguda.

Respecte de possibles deficiències tècniques, MASIA CAL PO no serà responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixin per fallades en la xarxa elèctrica, a la xarxa de connexió de dades, al servidor o a qualsevol prestació.

Pel que fa a l’accés per tercers al seu sistema MASIA CAL PO adoptarà les cauteles tècniques necessàries per tal de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que sigui responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedeixin a les esmentades dades.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres parts el contingut MASIA CAL PO no pot controlar. La seva inclusió respon a finalitats informatives, no implicant l’acceptació o garantia per part de MASIA CAL PO dels continguts d’aquestes pàgines web. Per això, MASIA CAL PO rebutja tota responsabilitat en relació amb els mateixos, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. MASIA CAL PO en la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament d’aquesta pàgina web ni del seu contingut per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment de el servei, per fallades degudes a el servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapin al seu control, pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directament o indirecta, pels mateixos.

MASIA CAL PO no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar a el sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l’ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

MASIA CAL PO queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades en el seu portal, així com, no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres websites, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixos.

MASIA CAL PO queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent.

6. Legislació

Amb caràcter general les relacions entre MASIA CAL PO amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles, sotmetent-se les parts per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de el present acord als Jutjats i Tribunals de residència de l’usuari (Espanya).

Si un tribunal competent considerés que alguna disposició o disposicions d’aquest acord fos contrària a la llei, tal o tals disposicions seran redactades novament de manera que reflecteixin el més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables.

En el cas que alguna de les clàusules d’aquest Acord resultés invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i les restants disposicions de l’Acord es mantindran vigents i aplicables.